NAŠ TIM

ADVOKAT MILJKAN PUCAR

je osnivač advokatske kancelarije i advokaturom se bavi više od 25 godina. Pravni fakultet završio je u Banjoj Luci, na Pravnom fakultetu Univeziteta u Banjoj Luci, 1986.godine. Pravosudni ispit položio 1989. godine u Beogradu. Samostalno se bavi advokaturom od 1989.godine u zajedničkoj kancelariji sa svojim principalom advokatom Vladom Marojevićem.

Radi kao advokat na predmetima u parničnim, krivičnim, vanparničnim, prekršajnim, stečajnim, upravnim postupcima i postupcima upisa u registar privrednih društava. Zastupa klijente, kako pravna tako i fizičkih lica pred domaćim i inostranim sudovima, organima uprave i u vansudskim postupcima. Tokom svoje advokatske karijere radio na velikom broju slučajeva koje je pratio veliki publicitet. Zahvaljujući svom bogatom iskustvu, kao i težnji za stalnim usavršavanjem, a prihvatajući stalne izazove pravne struke, u mnogim predmetima je bio preteča, a naročito u oblasti zaštite osnovnih prava i sloboda pravnih i fizičkih lica, te postavio temelje postupanja u advokaturi.

Tokom njegove karijere, advokat je stekao veliko iskustvo u uspješnom zastupanju u postupcima naknade materijalne i nematerijalne štete klijenata koji su pretrpjeli tjelesne povrede u saobraćajnim nezgodama i iz drugih osnova.

Tokom svoje sadržajne i uspješne advokatske karijere posebno se usavršio u oblasti pružanja pravnih usluga za korporativne klijente, poput banaka, osiguravajućih društava i velikih privrednih društava, investicionih fondova i društava za upravljanje investicionim fondovima, te u oblasti privrednih sporova i ugovora o privredi (prodaja robe, osiguranje, građenje, špedicija, proizvodnja, bankarski poslovi.

Krivični predmeti i postupci su takođe sfera djelovanja i rada o čemu svjedoči širok dijapazon uspješno okončanih predmeta, a naročito iz oblasti saobraćajnih delikata i privrednog kriminala.

ADVOKAT SLAVICA GRAORAC

Pravni fakultet završila u Banjoj Luci, na Pravnom fakultetu Univeziteta u Banjoj Luci, 2005. godine. Pravosudni ispit položila 2009.godine u Banjoj Luci. Advokat od 2011. godine. Stalni sudski tumač za engleski jezik od 2007. godine.

Po završetku pravnih studija radila u nevladinom sektoru na kao savjetnik na pitanjima zaštite prava intelektualne svojine. 2007. godine se zapošljava kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Miljkan Pucar i u toku usavršavanja i stručnog osposobljavanja radila na predmetima u parničnim, krivičnim, vanparničnim, prekršajnim, upravnim postupcima i postupcima upisa u registar privrednih društava. Nakon položenog pravosudnog ispita, 2009.godine, radi kao advokatski stručni saradnik. Savladavši školu svog principala, advokata Miljkana Pucara, od 2011. godine radi kao advokat.

Advokatska kancelarija je razvila veliku advokatsku praksu iz oblasti porodičnog i nasljednog prava, te advokat Slavica Graorac poštujući stečenu reputaciju i usvojivši principe svog principala, uspješno zastupa klijente u postupcima razvoda braka, kao i širokog spektra drugih pitanja iz oblasti porodičnog prava, uključujući postupke povjeravanja djece, doprinosa za izdržavanje djece, podjela bračne imovine.

Kao stalni sudski tumač za engleski jezik i sa bogatim iskustvom od preko 10 godina u prevodilačkim poslovima, vrši prevode stručnih tekstova u oblasti prava, kao i u drugim oblastima.

SARADNICI

SLAVKO JANDRIĆ, STRUČNI SARADNIK

Pravni fakultet završio u Banjoj Luci, na Pravnom fakultetu Univeziteta u Banjoj Luci, 2012. godine.

Prvu godinu pravnih studija završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beču i tečno govori njemački i engleski jezik.

Po završetku pravnih studija se zapošljava kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Miljkan Pucar i u toku usavršavanja i stručnog osposobljavanja radi na predmetima u parničnim, krivičnim, vanparničnim, prekršajnim, upravnim postupcima i postupcima upisa u registar privrednih društava.

Pravosudni ispit je položio 2016. godine.

MILOŠ PALEKSIĆ, stručni saradnik

Pravni fakultet završio u Banjoj Luci, na Pravnom fakultetu Univeziteta u Banjoj Luci, 2013. godine.

Po završetku pravnih studija se zapošljava kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Miljkan Pucar i u toku usavršavanja i stručnog osposobljavanja radi na predmetima u parničnim, krivičnim, vanparničnim, prekršajnim, upravnim postupcima i postupcima upisa u registar privrednih društava.

Pravosudni ispit položio 2016. godine.

DRAGANA GAUK, advokatski pripravnik

Pravni fakultet završila u Banjoj Luci, na Pravnom fakultetu Univeziteta u Banjoj Luci, 2015. godine.

Po završetku pravnih studija se zapošljava u privatnom sektoru kao savjetnik za pitanja iz oblasti prava osiguranja.

Godine 2016. se zapošljava kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Miljkan Pucar i u toku usavršavanja i stručnog osposobljavanja radi na predmetima u parničnim, krivičnim, vanparničnim, prekršajnim, upravnim postupcima i postupcima upisa u registar privrednih društava.

BOJANA GLUMIČIĆ, advokatski pripravnik

Pravni fakultet završila u Banjoj Luci, na Pravnom fakultetu Univeziteta u Banjoj Luci, 2015. godine.

Po završetku pravnih studija se zapošljava kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Miljkan Pucar i u toku usavršavanja i stručnog osposobljavanja radi na predmetima u parničnim, krivičnim, vanparničnim, prekršajnim, upravnim postupcima i postupcima upisa u registar privrednih društava.

ZORANA LUČIĆ, administrativni radnik

Ekonomsku školu završila 1996. godine u Banjoj Luci. Radi na administrativnim poslovima.

Građansko pravo

Svako se može naći u poziciji jedne od strana u nekom građanskom postupku. Bez obzira da li je u pitanju parnični, vanparnični ili izvršni postupak, zajednički imenitelj svih građanskih sporova je da su veoma zahtjevni, naporni i nažalost dugotrajni...

Detaljnije

Privredno pravo

Saradnja i savjetovanje sa advokatom u oblasti privrednog prava, pored jasnih benefita kao što su naplata potraživanja i povećanje prihoda, svakom pravnom i fizičkom licu omogućuje fokusiranje na razvoj sopstvenog posla...

Detaljnije

Krivično pravo

Iskustvo, znanje i poštovanje naših klijenata osnov su za pružanje efikasne pravne zaštite. Zbog toga smo izgradili povjerenje kod naših klijenata, a isto potvrđujemo svaki put kada nam se obrate. Specifičnost i posebna težina ...

Detaljnije