O nama

Advokatska kancelarija pruža sve vrste advokatskih usluga od 1989.godine, pružajući pravnu pomoć klijentima u različitim pravnim oblastima. Sjedište advokatske kancelarije je u Banjoj Luci, ulica Nikole Pašića 37/II.

Korespondenciju sa klijentima vršimo na zvaničnim jezicima u BiH, engleskom i njemačkom jeziku.

Advokatska kancelarija zastupa domaća i strana, fizička i pravna lica, pred sudovima i drugim institucijama i organima uprave u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, i na nivou Bosne i Hercegovine. Izuzetno, kancelarija ima iskustva i u pružanju pravne pomoći u zemljama regiona, uz ispunjen uslov reciprocieteta i dobijenu saglasnost nadležnog ministarstva pravde.

Advokatska kancelarija ima bogato iskustvo i praksu u pravnom savjetovanju pravnih lica i samostalnih preduzetnika na svim područijima koja su važna za njihovo poslovanje. Advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć i pojedincima , naročito u oblastima građanskog, korporativnog, radnog i krivičnog prava.

Kancelarija se bavi pružanjem pravne pomoći, a posebno u oblastima privrednog prava, poslovima upisa u registar privrednih društava, naknada šteta, porodičnog prava, nasljednog prava, radnog prava, stvarnih prava, nekretnina, katastra i zemljišnih knjiga, stečajnih i likvidacionih postupaka, vanparničnih postupaka, upravnih postupaka i upravnih sporova, prekršaja, kao i odbranama u krivičnim postupcima. S obzirom na naše težnje ka usavršavanju, neprestano radimo na tome da naš portfolio obogatimo novim uslugama i stalno se usavršavamo u novim oblastima odgovarajući na sve poslovne izazove od interesa za naše klijente.

Visine nagrade za rad u izvršavanju djelatnosti advokata i visina naknade troškova u vezi sa tim radom uređena je Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata (Službeni glasnik Republike Srpske br. 68/05 ) i naplaćuje se u fiksnom iznosu po podnesku ili zastupanju, odnosno odbrani na ročištu.

Po zahtjevu naših klijenata visina nagrade i naknada se može i posebno ugovoriti. Sa pravnim licima vrlo često imamo saradnju da pružamo advokatsku pomoć na način da ćemo im biti na raspolaganju, za sva njihova pravna pitanja i potrebe, a zauzvrat se plaća po dogovorenoj satnici.

Ideja vodilja naše advokatske kancelarije je odnos povjerenja i međusobne saradnje advokata i klijenta. Praktikovanje, odnosno primjena prava je vrlo specifičan i složen posao, pri čemu je neophodan simbiotički odnos između klijenta i advokata. Uspješan ishod saradnje u odnosu advokat – klijent je realnost, ukoliko akteri istog daju svoj maksimalan doprinos, odnosno advokat svoje znanje i iskustvo, a klijent povjerenje, iskrenost i otvoren odnos prema advokatu.

Temelje našeg djelovanja i rada čine visoki moralni i ljudski standardi, izgrađeni tokom godina uspješnog rada, a isto dokazuje respektabilnost koju uživamo u struci i među građanima. Poštovanje prava i princip pravne države, te zaštita prava fizičkih i pravnih lica, kao bazični principi modernih građanskih društava, standardi su koje svakodnevno primjenjujemo i našim djelovanjem nadograđujemo i učvršćujemo. Konačno, cilj našeg djelovanja je pravilno i profesionalno praktikovanje prava, uz istovremeno poštovanje moralnih i ljudskih tekovina.

Naš tim

ADVOKAT MILJKAN PUCAR

je osnivač advokatske kancelarije i advokaturom se bavi više od 25 godina. Pravni fakultet završio u Banjoj Luci...

Detaljnije

ADVOKAT SLAVICA GRAORAC

Pravni fakultet završila u Banjoj Luci, na Pravnom fakultetu Univeziteta u Banjoj Luci, 2005.godine...

Detaljnije

SLAVKO JANDRIĆ

Pravni fakultet završio u Banjoj Luci, na Pravnom fakultetu Univeziteta u Banjoj Luci, 2012. godine...

Detaljnije

MILOŠ PALEKSIĆ

Pravni fakultet završio u Banjoj Luci, na Pravnom fakultetu Univeziteta u Banjoj Luci, 2013. godine...

Detaljnije

DRAGANA GAUK

Pravni fakultet završila u Banjoj Luci, na Pravnom fakultetu Univeziteta u Banjoj Luci, 2015. godine...

Detaljnije

BOJANA GLUMIČIĆ

Pravni fakultet završila u Banjoj Luci, na Pravnom fakultetu Univeziteta u Banjoj Luci, 2015. godine...

Detaljnije

ZORANA LUČIĆ

Ekonomsku školu završila 1996. godine u Banjoj Luci. Radi na administrativnim poslovima...

Detaljnije